Serwis wykorzystuje technologie cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem

   

Program partnerski firmy 3D Max Reality sp. z o.o.

 • Program partnerski skierowany jest do jej dotychczasowych oraz nowych klientów

 • Celem programu jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców usługi, za pomocą polecenia przez Partnera

 • Partnerzy w zamian za realizację postanowień umowy otrzymują wynagrodzenie na zasadach prowizyjnych

 • Współpraca polega na zarekomendowaniu przez Partnera usługi innemu klientowi

 • W przypadku podjęcia przez klienta pozytywnej decyzji o zakupie usługi, Partner otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, które stanowi równowartość: 10% ilości punktów które zakupił klient

 • wynagrodzenie Partnera (otrzymane punkty) nie są wymienialne na walutę

 • wynagrodzenie Partner może wykorzystać na rendering własnych projektów

 

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady działania i uczestnictwa w Programie Partnerskim

Definicje

 • 3D Max Reality – oznacza 3D Max Reality Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, Poznań - organizator Programu.

 • Partner - oznacza uczestnika zarejestrowanego w Programie.

 • Klient - oznacza podmiot, który na skutek działań Partnera przystąpił do korzystania z Systemu oraz nie korzystał z Systemu przed podjęciem działań przez Partnera.

 • System - oznacza program informatyczny dostępny online o ze strony www „3D Max Reality” działający w modelu.

 • Program– oznacza program partnerski “3D Max Reality Podaj Dalej”.

Uczestnictwo w Programie

 • Do Programu przystąpić mogą osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak i osoby fizyczne.

 • Aby zostać Partnerem w Programie, należy zarejestrować się na stronie 3D Max Reality.com oraz podać dane wymagane w formularzu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 • W razie zmiany danych, Partner zobowiązuje się zaktualizować je w systemie lub przekazać stosowną informację na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zaistnienia zmiany, przy czym wiadomość e-mail nadana być musi z zarejestrowanego w funkcjonalność Systemu „Panel Partnerski” adresu e-mail. 

 • Partner zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać niniejszego regulaminu wraz z jego zmianami.

 • Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje niewyłączne prawo do promowania systemu 3D Max Reality przy pomocy udostępnionych mu w tym celu przez 3D Max Reality materiałów reklamowych oraz linków polecających.

Założenia współpracy

 • Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, zobowiązuje się do polecania swoim klientom oraz partnerom handlowym Systemu. Celem powyższych działań jest założenie przez klientów oraz partnerów handlowych Partnera konta w usłudze i zakup punktów pozwalających na korzystanie z Systemu.

 • W zamian za skuteczność działań promocyjnych, Partner uzyskuje prowizję od wpłat dokonanych przez Klientów na rzecz 3D Max Reality dokonywanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z Systemu.

 • Prowizja nie jest wypłacana w walucie. Prowizja wypłacana jest w punktach pozwalających na korzystanie z Systemu. Pratner w ramach prowizji otrzymuje 10% ilości punktów zakupionych przez klienta.

 • Rozliczenie prowizji, o której mowa powyżej, będzie następowało raz na pełny kwartał kalendarzowy. Dniem rozliczeniowym będzie ostatni dzień kwartału kalendarzowego, tj. każdy 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia.

Obowiązki Partnera

 • Partner zobowiązuje się do promowania i reklamowania Programu i/lub usługi świadczonych przez lub za pośrednictwem 3D Max Reality w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego oraz do rozwijania i prowadzenia działań promocyjnych na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

 • Partner, podejmując wszelkie działania marketingowe objęte niniejszym regulaminem, zobowiązuje się przestrzegać postanowień polityki Antyspamowej oraz serwisu 3D Max Reality.

 • Partner każdorazowo powiadomi spółkę 3D Max Reality o poleceniu Klientowi usług spółki.

Czas obowiązywania programu

 • Czas trwania Programu jest nieograniczony. 3D Max Reality może jednak w każdym czasie zakończyć Program. 

 • Partnerowi w każdym czasie przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Programie. Informację o rezygnacji należy przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail z zarejestrowanego w funkcjonalność Systemu „Panel Partnerski” adresu e-mail.

Ograniczenia i Odpowiedzialność

 • 3D Max Reality zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do Programu bez podania przyczyny.

 • 3D Max Reality nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera:

  • za straty wynikłe w związku z niewłaściwym działaniem lub brakiem działania strony www.3DMaxReality.com, jak i Systemu, za żadne działania podjęte przez Partnera w ramach Programu, w przypadku, gdy polecana przez i na rzecz Klienta sprzedaż, z przyczyn technicznych, nie zostanie zarejestrowana, za opłaty pośrednie, opłaty transakcyjne i inne koszty ponoszone przez Partnera.

 • Jeśli wypełnienie jakichkolwiek obowiązków 3D Max Reality wynikających z niniejszego regulaminu będzie niemożliwe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania czynników zewnętrznych oraz losowych (takich jak utrata zasilania lub awaria sprzętu użytkowanego przez 3D Max Reality) (takich jak pożar lub powódź), jak i z uwagi na zaistnienie siły wyższej, świadczenie usług na rzecz Partnera, jak i Klientów może zostać w całości lub w części czasowo zawieszone. Zawieszenie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu obejmować może także wypłatę należności na rzecz Partnera.

 • Partner może zostać usunięty z Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności:

  • podania nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych w procesie rejestracji bądź aktualizacji, a także nieterminowej aktualizacji, wprowadzania w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągniecia swojej korzyści, pobierania opłat od wpłat z kont w systemie 3D Max Reality należących do Partnera lub podmiotów powiązanych, działania na szkodę 3D Max Reality, naruszenia w związku z Programem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 • W razie:

  • usunięcia z Programu z winy Partnera, uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności wprowadzania przez Partnera w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia swojej korzyści  3D Max Reality zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat z Programu.

 • 3D Max Reality w każdym czasie może zmienić cennik oraz wysokości stawki prowizyjnej. Zmiany będą publikowane na stronie www.3dmaxreality.com

Polityka prywatności oraz używanie plików cookie

 • Administratorem danych osobowych Partnera jest 3D Max Reality Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, Poznań, które są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz. 1371).

 • Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.

 • Dane zbierane podczas rejestracji to: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres, adres email, oraz niekiedy numer telefonu oraz nazwa firmy.

 • 3D Max Reality może udostępnić dane Partnera tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 • Na stronie Programu są używane pliki cookie.

 • Pliki cookie są używane do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów statystycznych oraz związanych z ulepszaniem Systemu.

 • Pliki cookie zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika.

Postanowienia Końcowe

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany będą publikowane na stronie www.3dmaxreality.com

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 • Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 3D Max Reality.

 

 

 

 

 

Kontakt

Pytania? Pomysły? Napisz pod info@3dmaxreality.com

Go to top